• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Zakład Gospodarki Komunalno – Mieszkaniowej w Kunowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:http://jo.kunow.pl/index.php?id=281 


Status pod względem zgodności


Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06.


Metoda przygotowania oświadczenia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Mazan. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 261 31 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:


https://www.rpo.gov.pl/


Informacje uzupełniające


Data publikacji strony internetowej: 2019-02-04


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:


Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej


ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów


Biuro Zakładu


ul. Warszawska 45B,  pok 113, 27-415 Kunów


tel./fax 41 26 13 155


e – mail: zgkmkunow@wp.plDostępność architektoniczna


Budynek przy ul. Partyzantów 47 posiada jeden podjazd do wejścia głównego, nie  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek siedziby Biura Zakładu przy


ul. Warszawskiej 45B posiada dwa podjazdy - do wejścia głównego i tylnego, nie  przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynki nie posiadają wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:


Zakład nie posiada tłumacza języka migowego.


 

 

Opublikowane przez: Tomasz Mazan | Data wprowadzenia: 2020-12-04 14:56:54 | Data modyfikacji: 2020-12-04 14:58:04.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-12-04 14:56:54
Data modyfikacji: 2020-12-04 14:58:04
Opublikowane przez: Tomasz Mazan