• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie pspwymyslow.edupage.org

 

Data publikacji strony internetowej:2020-09-30.

 

Strona internetowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre zdjęcia, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

  • publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej,

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo

 

 Informacje dodatkowe – strona posiada:

 

  • możliwość powiększania liter,

  • zmianę kontrastu,

  • mapę strony,

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Czuba, pspwymyslow@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (41) 262-47-81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie

Wymysłów, ul. Wesoła 43 ,  27-415 Kunów

tel./fax 41 2624781

e – mail: pspwymyslow@o2.p

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Brak równi pochyłej przy wejściu oraz brak pochylni wewnętrznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy ogrodzeniu szkoły znajduje się ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostępności korytarzy i schodów.

Z wejść do budynku utrudniony jest dostęp do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na pierwszym piętrze znajdują się gabinety: dyrektora , sekretariat i gabinet specjalistów: pedagoga, logopedy i pielęgniarki. Pokój nauczycielski, sale lekcyjne klas I-III, grup przedszkolnych oraz toalety znajdują się na parterze. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Hol główny jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-30 11:22:37 | Data modyfikacji: 2020-11-30 11:26:47.
Data wprowadzenia: 2020-11-30 11:22:37
Data modyfikacji: 2020-11-30 11:26:47
Opublikowane przez: Bożena Wijata