• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:   http://jo.kunow.pl/index.php?id=139


Status pod względem zgodności


Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności


Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-06.


Metoda przygotowania oświadczenia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Anna Buczkowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 26 11 225. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


 


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:


https://www.rpo.gov.pl/


 


Informacje uzupełniające


Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01


Dane teleadresowe podmiotu publicznego:


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Janiku


Janik, ul. Szkolna 21,  27-415 Kunów


tel./fax 41 2611225


e – mail: sppjanik@poczta.onet.pl 


Dostępność architektoniczna


Budynek posiada jeden podjazd do wejścia głównego szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych.


Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych


 


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:


Placówka nie posiada tłumacza języka migowego. 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-29 21:21:03.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności . 
Data wprowadzenia: 2020-11-29 21:21:03
Opublikowane przez: Anna Buczkowska