• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że


1.Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku, reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą: Janik ul. Szkolna 21, 27-415 Kunów, e-mail:  sppjanik@poczta.onet.pl, tel.: 41 261 12 25.


2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.


3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych, w tym realizowania programów nauczania, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa ( art. 6 ust.1lit.c RODO) oraz w szczególności: 


 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz.2198),


 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe( t.j Dz.U. 2019 poz. 1148 )


rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).


4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 


5.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.


6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


7.W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:


•prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;


•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;


•prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;


•prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);


8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.


9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym np. organizującym wycieczki szkolne, konkursy wiedzy czy olimpiady przedmiotowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:13:00.

Zobacz:
 Klauzula informacyjna . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 14:13:00
Opublikowane przez: Anna Buczkowska