• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Informacje zawarte w prowadzonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku  rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej -ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn.zm.) lub innych ustaw , w tym między innymi:


1)ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz.60) - Dział VII – tajemnica skarbowa,


2)ustawy  z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 , poz.993 z późn.zm.)


3)ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.).


Dokumenty wytwarzane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Janiku przechowywane są w składnicy akt zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. Nr 112 , poz. 1319 wraz z późn. zm.).


 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:52:27.

Zobacz:
 Informacja .  Ewidencje, rejestry i archiwa . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:52:27
Opublikowane przez: Anna Buczkowska