• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i ustawy prawo oświatowe oraz z aktów wykonawczych do ustaw, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


2.Celem wychowania przedszkolnego jest:


1)dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;


2)współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;


3)spełnianie  funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny;


4) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;


5) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co dobre, a co złe;


6) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;


7) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;


8) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;


9) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;


10) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;


11) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;


12) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;


13) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:


1)kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;


2)kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;


3)wspomaganie mowy dzieci;


4)wpieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;


5)wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;


6)wdrażanie dziecka do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;


7)wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;


8)wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;


9)wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;


10)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;


11)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;


12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;


13)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną; 


14)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;


15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;


16) przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;


17) udzielanie i organizowanie w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem (dobrowolnie i nieodpłatnie) pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zająć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, a także w formie porad i konsultacji.


 

 

Opublikowane przez: Anna Buczkowska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:02:42.

Zobacz:
 Przedszkole .  Szkoła . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 13:02:42
Opublikowane przez: Anna Buczkowska