• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności wspomaga indywidualny rozwój dziecka;Przedszkole jest  miejscem, w którym wychowanek kreowany  jest na człowieka rozumiejącego innych, szanującego odrębność  rasową, narodowościową  i religijną.  Jest placówką, która służy rzeczywistejdemokracji, gdzie każde dziecko ma te same warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów.


1.Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji  edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez  dziecko wielorakich kontaktów  społecznych i wchodzeniu w różne  osobowe  interakcje,  dążenia do wypowiadania  siebie  w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i umysłowej. 


2.Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania-uczenia się ,co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga gotowość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.


Przedszkole:


•sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;


•współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole;


•pomaga rozwijać inwencję twórczą i wyobraźnię dziecięcą poprzez różne formy aktywności artystycznej;


•umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijne.


2. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.


3. Celem wychowania przedszkolnego jest:


•wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;


•budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;


•kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 


w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;


•rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach 


z dziećmi i dorosłymi;


•stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 


o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;


•troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach 


i grach sportowych;


•budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;


•wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;


•kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej 


i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;


•zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.


4. Cele wychowania przedszkolnego, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:


•kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;


•kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;


•wspomaganie rozwoju mowy dzieci;


•wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;


•wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;


•wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;


•wychowanie przez sztukę:


odziecko widzem i aktorem,


omuzyka i śpiew, pląsy i taniec,


oróżne formy plastyczne;


•wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;


•pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;


•wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;


•wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;


•kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;


•wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;


 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:59:24.

Zobacz:
 Cele i zadania przedszkola .  Programy realizowane w przedszkolu .  Dodatkowe zajęcia . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:59:24
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska