• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.Jest placówką do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.


3.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.


4.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. Łącznie jest 6 oddziałów:


•grupa I (3-latki) - "Wiewióreczki”


•grupa II (4-latki) - "Biedroneczki”


•grupa III (5 latki) - "Pszczółki”


•grupa IV (5 latki) - "Muchomorki”


•grupa V (6 latki) - "Motylki”


•grupa VI (6 latki) - "Skrzaty”


5.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.


6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia higieny, dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców./


 

Ramowy rozkład dnia (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska | Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:44:42.

Zobacz:
 Godziny otwarcia .  Struktura organizacyjna .  Lokalizacja prowadzenia zajęć . 
Data wprowadzenia: 2020-11-20 08:44:42
Opublikowane przez: Małgorzata Krajewska