• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Projekt

Projekt pn. „Aktywnością przeciw wykluczeniu” realizowany w partnerstwie:


Lider: Gmina Kunów / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów, tel. 41 261 13 74 w.52, e-mail: kkunow@poczta.onet.pl> www:jo.kunow.pl


Partner: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Ignacego Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, tel.: 41 366 48 61, e-mail: zdz@zdz.kielce.pl, www.zdz@zdz.kielce.pl


" target=_new>underline;">www.zdz@zdz.kielce.pl Projekt dofinansowany z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO


WOJEWÓDZTWA Świętokrzyskiego 2014-2020 – Europejski Fundusz Społeczny.


Działanie : RPSW. 09.01.00 „Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie”.


Okres realizacji projektu – 01.09.2019 – 31.08.2021r.


I Nabór do projektu prowadzony jest od 19.09.2019r do 11.10.2019r. (rekrutacja 10 uczestników projektu)


II nabór: rekrutacja będzie prowadzona po nowym roku, a informacja o tym pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kunów oraz na stronie MGOPS w Kunowie ( rekrutacja 10 uczestników projektu)


Cel główny : wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 12 K i 8 M osób z terenów wiejskich Gminy Kunów tzw. Lokalnych społeczności wśród osób/rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, poprzez ich kompleksową aktywizację społeczno - zawodową do 31.08.2021.


Grupy docelowe: Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie Gminy Kunów, które zaliczają się OSI (obszaru o najgorszym dostępie do usług publicznych. Uczestnikiem projektu może być osoba dorosła, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkująca na obszarze wiejskim Gminy Kunów, 12 kobiet i 8 mężczyzn (20osób) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej tj, bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, osoby korzystające z programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2019 o zatrudnieniu socjalnym.


Działania: kontrakt socjalny, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, terapia, poradnictwo indywidualne i grupowe, akademia kompetencji społecznych, inicjatywy lokalne, spotkania integracyjne dla rodzin, wizyty studyjne, kursy umożliwiające nabycie, podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych tj. 1. Aranżacja terenów zielonych, 2. Monter zabudowy i robót wykończeniowych (stypendium szkoleniowe) oraz aktywizacja zawodowa – staże trwające 6 miesięcy ( stypendium stażowe).


 


Kwota dofinansowania: 648 105, 50


Wkład własny: 116 256,00> tj. 15,21 %


 


Kontakt :


 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie


ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów


Tel. 41 261 13 74 wew. 52,


Punkt informacyjno-rekrutacyjny, pok. 107.


Godziny pracy: 7.30-15.30


Osoba do kontaktu:


Agnieszka Łojek - pracownik socjalny


 


 

Regulamin (*.pdf)

Formularz (*.pdf)

 

Opublikowane przez: Krzysztof Król | Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:34:21 | Data modyfikacji: 2019-09-19 11:40:43.
Data wprowadzenia: 2019-09-19 10:34:21
Data modyfikacji: 2019-09-19 11:40:43
Opublikowane przez: Krzysztof Król