• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Program wychowawczy Gimnazjum w Kunowie

 

 

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM w KUNOWIE

 

 

 

 

 

„Życzliwie i ufnie widzieć w dziecku człowieka.”

 

J. Korczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

            Program wychowawczy Gimnazjum w Kunowie określa w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, które podejmuje szkoła. Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczego zostały określone w ustawach oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach prawnych, takich jak:

 

1.    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

 

Artykuł 48, ust. 1: „Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”.

Artykuł 53, ust. 3: „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Artykuł 72, ust 1: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.

 

2.    Ustawa o systemie oświaty:

    

Artykuł 1: „System oświaty zapewnia w szczególności:

pkt. 1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

pkt. 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.

 

3.    Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (załącznik do rozporządzenia: Podstawa programowa kształcenia ogólnego).

 

4.    Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 

5.    Statut Gimnazjum w Kunowie.

 

 

 

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła to placówka, w której:

 

-       panuje życzliwa i przyjazna atmosfera oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współdziałaniu,

-     uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę i umiejętności, które dobrze przygotowują ich do dalszego etapu kształcenia,

-     rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji,

-     nauczyciele zachęcając do aktywności, uczą pracy na rzecz środowiska, kształtują postawy otwartości i kreatywności.

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

Nasza szkoła ma:

 

-          stwarzać wszystkim uczniom takie same warunki i szanse na wszechstronny rozwój osobowy,

-          propagować zasady zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka,

-          budzić szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudzać patriotyzm i dumę z dorobku pokoleń,

-          przygotować młodzież do życia we współczesnym świecie, przestrzegając przed zagrożeniami i krzewiąc postawy etyczne,

-          przygotować ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia.

 

 

 

MODEL ABSOLWENTA GIMNAZJUM

 

Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone przy udziale wychowawców, rodziców i organizacji współpracujących ze szkołą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości i sylwetki ucznia – absolwenta gimnazjum, który będzie:

 

-          akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,

-          pracował nad swoim własnym rozwojem, budując swój system wartości,

-          posiadał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze,

-          szanował pracę innych i umiał rzetelnie pracować,

-          komunikował się z innymi ludźmi i współdziałał w grupie,

-          potrafił zdobytą wiedzę zastosować w praktyce,

-          wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych,

-          aktywny i twórczy,

-          obowiązkowy,

-          zaradny i odpowiedzialny,

-          wolny od uzależnień,

-          tolerancyjny.

 

 

 

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

 

1.    Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowania.

2.    Członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczy i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

3.    Pracownicy szkoły biorą udział w realizacji programu wychowawczego, wspomagając się wzajemnie w rozwiązywaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji.

 

 

 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE WYCHOWANKÓW

 


Każdy uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada prawa i obowiązki, które są zawarte w Statucie Szkoły. Zobowiązany jest również do przestrzegania „Przykazań gimnazjalisty” znajdujących się w dokumentacji wychowawcy klasowego.

 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

1.    Coroczne zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z rodzicami z podstawowymi dokumentami regulującymi życie szkoły.

2.    Zapewnienie uczniom i ich rodzicom wszechstronnych informacji dotyczących postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych stawianych przez szkolę.

3.    Rozpoznawanie sytuacji wychowawczej uczniów i informowanie uczących nauczycieli o trudnych przypadkach w tym zakresie.

4.    Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów.

5.    Opracowanie planu wychowawcy klasowego w oparciu o "Program Wychowawczy Szkoły” oraz przedstawienie go rodzicom podczas pierwszego spotkania w danym roku szkolnym.

6.    Dokumentowanie pracy wychowawcy klasowego.

7.    Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym.

8.    Dbanie o rozwój samorządności w klasie.

9.    Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły.

10.      Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.

 

 

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

 

 

1.    Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

2.    Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia w szkole, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach wychowawczych.

3.    Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd swojego dziecka.

4.    Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły problemy pojawiające się wśród uczniów z zachowaniem drogi służbowej.

5.    Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.

6.    Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.

EWALUACJA PROCESU WYCHOWANIA1.  Ankiety dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
2.  Rozmowy z uczniami, rodzicami, pedagogiem oraz nauczycielami.
3.  Analiza wyników w nauce i zachowaniu.
4.  Analiza frekwencji.
5.  Analiza czytelnictwa.
6.  Obserwacja ucznia w różnych sytuacjach.
7.  Śledzenie losów absolwentów.

 

Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 uwzględnia sytuację wychowawczą w szkole, którą analizuje się na podstawie obserwacji, wyników ankiet, dokumentów wychowawców klas i pedagoga szkolnego, wniosków z Zespołów Wychowawczych i Rad Pedagogicznych oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

 

 

CELE WYCHOWAWCZE

 

 

1.    Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia.

2.    Przygotowanie ucznia do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, państwie i we wspólnocie europejskiej.

3.    Uczenie dostrzegania i akceptowania różnic między ludźmi.

 

CELE

ZADANIA SZKOŁY

OSIĄGNIĘCIA

OSOBY

ODPOWIE-

DZIALNE

I.

Budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji

-   udział pocztu sztandarowego w ważnych wydarzeniach szkolnych i środowiskowych;

-   prowadzenie kroniki szkoły, strony internetowej, gazetki szkolnej;

-   dbanie o wystrój szkoły oraz pracowni;

-   organizowanie wystaw prac uczniów.

 

Uczeń:

-    pielęgnuje tradycje szkoły;

-    identyfikuje się ze swoją szkołą;

-    propaguje osiągnięcia szkoły środowisku.

wszyscy nauczyciele

 

II. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego

-   obchody świąt państwowych;

-    kształtowanie szacunku dla symboli narodowych;

-   propagowanie znaczenia Polski w Europie i na świecie;

-   organizowanie wycieczek krajoznawczych;

-

Opublikowane przez: ***** ***** | Autor: Tomasz Łapa | Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:25:11.

Zobacz:
 program profilaktyczny .  program wychowawczy . 
Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:25:11
Autor: Tomasz Łapa
Opublikowane przez: ***** *****