• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i kompetencje


1.    Cele i zadania szkoły:
Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w przepisach obowiązującego prawa oświatowego oraz  uwzględniające Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
Głównymi celami szkoły są:
1)    wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
2)    wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3)    formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4)    rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5)    rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6)    ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7)    rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8)    wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej
       dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9)    wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10)    wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11)    kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za
         zbiorowość;
12)    zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13)    ukierunkowanie ucznia ku wartościom.


Do zadań szkoły należy:
1)    zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach
       organizowanych przez szkołę;
2)    zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb:
3)    kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w
       warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4)    realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych
       ramowym planem nauczania;
5)    rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i
       wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
6)    organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z
       odrębnymi przepisami;
7)    organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
8)    dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
9)    wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i
       opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
10)    organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
11)    wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12)    umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
13)    zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14)    sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów
         nauczania oraz projektów;
15)    skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
16)    wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje
         czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
17)    podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z
         przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
18)    zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
19)    przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć
         edukacyjnych;
20)    kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
21)    rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
22)    zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
23)    zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
24)    współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Radą Miejską,  Miejsko-
         Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną,
         Gminnym Centrum Informacji, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
25)    kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak:
        uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
         kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
26)    kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych
         kultur i tradycji;
27)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony
         środowiska;
28)    zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
29)    stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
         różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
30)    prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
31)    ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności
         instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
32)    egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
33)    dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o
         dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

Opublikowane przez: Dorota Opara | Data wprowadzenia: 2020-11-19 19:16:13 | Data modyfikacji: 2020-11-19 19:28:02.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 19:16:13
Data modyfikacji: 2020-11-19 19:28:02
Opublikowane przez: Dorota Opara