• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

 

 

 1. Księga ewidencji dzieci

 2. Księga uczniów

 3. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

 4. Rejestr wydanych świadectw szkolnych

 5. Księga druków ścisłego zarachowania

 6. Rejestr pieczęci

 7. Rejestr delegacji

 8. Księga zastępstw

 9. Rejestr wyjść grupowych uczniów

 10. Rejestr wypadków uczniów

 11. Rejestr pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych

 12. Rejestr wydanych zaświadczeń OKE

 13. Rejestr zwolnień lekarskich

 

Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej -ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn.zm.) lub innych ustaw , w tym między innymi:

 

 1. ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz.60) - Dział VII – tajemnica skarbowa,

 2. ustawy  z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 , poz.993 z późn.zm.)

 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.).

 

Dokumenty wytwarzane w Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie przechowywane są w składnicy akt Publicznej Szkole Podstawowej w Wymysłowie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. Nr 112 , poz. 1319 wraz z późn. zm.).

 

 

Opublikowane przez: Bożena Wijata | Data wprowadzenia: 2020-11-20 16:08:37.
Data wprowadzenia: 2020-11-20 16:08:37
Opublikowane przez: Bożena Wijata