• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI GIMNAZJUM W KUNOWIE


W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH


 


 


PROCEDURY POSTĘPOWANIA


 


Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. 


 


Wykaz opracowanych procedur:


 


1.     Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.


2.     Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)


3.     Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).


4.     Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).


5.     Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.


6.     Procedura w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji


7.     Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.


8.     Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.


9.     Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.


10.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.


11.  Postępowanie w sytuacji wagarów i niezrealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.


12.  Procedura postępowania w sytuacji – wypadek w szkole lub na terenie szkoły.


13.  Procedura postępowania w przypadku kradzieży.


14.  Procedury postępowania wobec ucznia zagrożonego drugorocznością.


15.  Procedury postępowania w przypadku eurosieroctwa.


16.  Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.


17.  Postępowanie z uczniem, który był ofiarą czynu karalnego.


18.  Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły.


19.  Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji.


 


 


Rozmowa osoby będącej świadkiem zdarzenia z uczniem. Rozmowę przeprowadza się  bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu sprzecznym z przyjętymi zasadami. Rozmowa ma na celu przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować.


 


Rozmowa wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego z uczniem następuje po zwróceniu uwagi na niewłaściwe zachowanie innego pracownika szkoły lub ucznia, który był świadkiem danego zdarzenia. Rozmowa ma na celu, podobnie jak wyżej, przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń nie powinien w taki sposób postępować. Wychowawca informuje ucznia, że jeśli dane zachowanie się powtórzy, zostaną wyciągnięte dalsze konsekwencje.


 


Rozmowa dyrektora szkoły z uczniem ma miejsce wówczas, gdy po rozmowie z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym uczeń nadal postępuje niewłaściwie. Dyrektor szkoły w rozmowie informuje o tym, że jeśli dane zachowanie się nadal powtórzy to zostaną wobec ucznia wyciągnięte dalsze konsekwencje.


 


Upomnienie stosuje się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Upomnienie nie powoduje natychmiastowego obniżenia oceny z zachowania, lecz ma wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru. Jest odnotowane w dzienniku szkolnym i znajduje się w dokumentacji  wychowawcy klasy.


Upomnienia może udzielić wychowawca lub dyrektor szkoły.


 


Upomnienie dyrektora szkoły udzielane jest w przypadku czynu o dużej szkodliwości lub w przypadku, gdy upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy jest nieskuteczne. Dyrektor zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia, upomina go i dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku szkolnym. Upomnienie to ma znaczny wpływ na ocenę z zachowania na koniec semestru.


 


Nagana nagana skutkuje natychmiastowym obniżeniem oceny z zachowania i odpowiednim wpisem w dzienniku szkolnym. Stosuje się ją w przypadku znacznego złamania reguł i zasad panujących na terenie szkoły, bądź czynu o bardzo dużej szkodliwości. Nagany może udzielić dyrektor bądź wychowawca klasy.


 


 


1. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów


 


W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast informuje o zdarzeniu  najbliżej znajdującą się osobę dorosłą:


·          pracownika szkoły


·          nauczyciela


·          wychowawcę


·          dyrektora szkoły


W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się do poleceń wszystkich pracowników szkoły.


 


a) Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie):


 


1.     Przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.


2.     Rozdzielenie stron.


3.     Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji.


4.     Rozmowa z uczniem – zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.


5.     Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy.


6.     Rozmowa z wychowawcą klasy.


7.     Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razyupomnienie wychowawcy  i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.


8.     Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie.


9.     Rozmowa z pedagogiem szkolnym.


 


b) Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):


 


1.     Przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary


2.     Rozdzielenie stron.


3.     Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.


4.     Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.


5.     Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności.


6.     Wezwanie wychowawcy.


7.     Powiadomienie dyrekcji o zaistniałym zdarzeniu.


8.     Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia.


9.     Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania.


10.  Wezwanie rodziców – powiadomienie ich o zaistniałym fakcie.


11.  Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.


12.  W przypadku poważnego wykroczeniawezwanie policji i przeprowadzenie rozmowy z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy i dyrektora szkoły.


13.  Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.


14.  Obniżenie oceny z zachowania.


 


2. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)


 


Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:


1.     Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)Opublikowane przez: ***** ***** | Autor: Tomasz Łapa | Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:14:50.
Data wprowadzenia: 2012-09-06 21:14:50
Autor: Tomasz Łapa
Opublikowane przez: ***** *****