• Strona Jednostek Organizacyjnych Gminy Kunów: www.kunow.pl
Rejestry i ewidencja

Rejestry i ewidencja


1.    Księga ewidencji dzieci
2.    Księga uczniów
3.    Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
4.    Rejestr wydanych świadectw szkolnych
5.    Księga druków ścisłego zarachowania
6.    Rejestr pieczęci
7.    Rejestr delegacji
8.    Księga zastępstw
9.    Rejestr wyjść grupowych uczniów
10.    Rejestr wypadków uczniów
11.    Rejestr pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
12.    Rejestr wydanych zaświadczeń OKE
13.    Rejestr zwolnień lekarskich


Informacje zawarte w prowadzonych w Publicznej Szkole Podstawowej  im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,poz.1198 z poźn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej -ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , poz.926 z późn.zm.) lub innych ustaw , w tym między innymi:
1)    ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 , poz.60) - Dział VII – tajemnica skarbowa,
2)    ustawy  z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139 , poz.993 z późn.zm.)
3)    ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 196, poz.1631 z późn.zm.).
Dokumenty wytwarzane w Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie przechowywane są w składnicy akt Publicznej Szkole Podstawowej im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków miedzygminnych (Dz.U. Nr 112 , poz. 1319 wraz z późn. zm.).

 

Opublikowane przez: Dorota Opara | Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:26:29.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 20:26:29
Opublikowane przez: Dorota Opara