Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
° Informacje Bieżace
° Organy
° Statut
° Status prawny
° Struktura Organizacyjna
° Regulaminy
° Ewidencje, rejestry
° Majatek
° Działalność, Kompetencje
° Nabór na wolne stanowisko
° Sprawozdania
° Projekt
° Kontrola Zarządcza
° Deklaracja dostępności
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie > Informacje Bieżace strona główna 

Informacje Bieżace
Informacja

Wojewoda Świętokrzyski informuje !


Jesteś bezdomny i sukasz pomocy?


Wskazane adresy pomogą ci znaleźć mocleg i schronienie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-23 19:19:03, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr.42.2020

Zarządzenie nr.42.2020


Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie z dnia 3 grudnia 2020r.


w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-13 18:41:36, wprowadzający: Krzysztof Król
Senior+

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.11.2020r.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-02 08:45:59, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr. 36.2020

Zarządzenie nr. 36.2020


Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie z dnia 3 listopada 2020r.


w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-06 11:19:33, wprowadzający: Krzysztof Król
 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-05 11:39:27, wprowadzający: Krzysztof Król
SENIOR+

Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-27 13:09:32, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr. 32.2020

Zarządzenie nr. 32.2020


Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie z dnia 12 października 2020r.


w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-10-15 08:57:48, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr 28.2020

Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie z dnia 05.08.2020r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-06 10:22:41, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr 21.2020

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-Co V-2

Zarządzenie nr 21 (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 10:01:32, wprowadzający: Krzysztof Król
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-18 10:25:40, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 13:58:18, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr 15.2020

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-Co V-2

Zarządzenie (pdf.*)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-30 12:52:29, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:28:11, wprowadzający: Krzysztof Król
Zarządzenie nr 9.2020

w sprawie środków zapobiegawczych i obostrzeń wprowadzonych na terenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem - COVID-19

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 13:11:45, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-24 10:20:27, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 15:26:12, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja
 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 11:40:20, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie informuje, iż w dniach: od 28.08.2019 r. do 30.08.2019 r.  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie będzie czynny w godz. od 7:30 do 14:30.

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 13:55:06, wprowadzający: Krzysztof Król
500+
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 09:22:49, wprowadzający: Krzysztof Król
500+
 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 09:19:02 Informację zaktualizowano 2019-06-27 09:19:44, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie informuje, iż w dniach: od 26.06.2019 r. do 28.06.2019 r.  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie będzie czynny w godz. od 7:30 do 13:30.

Zarządzenie (pdf.*)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-26 12:12:42, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie informuje, iż w dniach: od 11.06.2019 r. do 14.06.2019 r.  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie będzie czynny w godz. od 7:30 do 13:30.

Zarzadzenie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2019-06-12 12:27:30, wprowadzający: Krzysztof Król
Informacja

Informacja o wynikach otwartego naboru partnera

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-31 13:25:28, wprowadzający: Krzysztof Król
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - tryb pozakonkursowy

Do pobrania (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-12-06 13:23:43, wprowadzający: Daniel Ożdżyński
Termin wydawamia żywności
 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-23 08:42:19, wprowadzający: Krzysztof Król
"Senior+"

Dzienny Dom „Senior +” w Kunowie – informacja o naborze

Od 28.12.2017r. rozpocznie funkcjonowanie Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie ul Fabryczna 1.
Dzienny Dom „Senior+” w Kunowie jest ośrodkiem dziennego pobytu dla Seniorów będącym środowiskową formą pomocy - służącą utrzymaniu osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, zamieszkałych na terenie gminy Kunów (zameldowanych na pobyt stały lub czasowy), w ich naturalnym środowisku i mającą przeciwdziałać ich marginalizacji.
Przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie w formie półstacjonarnej usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych i aktywizacyjno-społecznych osobom starszym zwanymi „Domownikami” lub „ Seniorami” , które ze względu na wiek, stan rodziny, choroby, samotność, warunki bytowe i inne utrudnienia, wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
Celem działania Domu jest:
1) poprawa jakości życia Seniorów w środowisku lokalnym,
2) zapewnienie Seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w tym wsparcia specjalistycznego,
3) integracji społecznej środowiska Seniorów w tym rozwoju działań samopomocowych,
4) zwiększenie zaangażowania Seniorów w życie społeczności lokalnej,
5) promowanie aktywnego starzenia się,
6) kreowanie długofalowej polityki senioralnej na terenie Gminy Kunów.
Dom realizuje zadania w szczególności poprzez:
Umożliwienie Seniorom codziennego pobytu w ośrodku od poniedziałku do piątku
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przez co najmniej 8 godzin dziennie
w godzinach 800 do 1600 i zapewnienie następujących usług:
1) pobytowych – organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób,
2) opiekuńczych,
3) socjalnych,
4) aktywności ruchowej,
5) zajęć sportowo-rekreacyjnych,
6) terapii zajęciowej,
7) zajęć klubowych,
8) pomocy psychologicznej,
9) działań prozdrowotnych,
10) treningu umiejętności samoobsługi, jako forma aktywności i podnoszenia sprawności,
11) treningu dnia codziennego ,
12) działalności kulturalno-oświatowej,
13) aktywizacji społeczno-międzypokoleniowej , w tym wolontariatu międzypokoleniowego.
Dzienny Dom „Senior +” w Kunowie jest komórką organizacyjną Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i jest ośrodkiem dziennego pobytu dla 20 Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Kunów, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo ( zameldowanych na pobyt stały lub czasowy).
Procedura Rekrutacji Seniorów:
1) Ogłoszenie o naborze podawane do wiadomości publicznej.
2) Wypełnienie przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
3) Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
4) Przeanalizowanie przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sytuacji Seniora ( w tym: możliwości poniesienia opłaty za pobyt w Domu, kryterium wieku, stanu rodziny, choroby, samotności, warunków bytowych i innych utrudnień) oraz zawnioskowanie o przyznanie miejsca w Dziennym Domu „Senior+” w Kunowie.
5) Wydanie decyzji administracyjnej przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie.
6) Utworzenie listy rezerwowej z osób oczekujących na przydzielenie miejsca w przypadku zwolnienia się miejsca w Domu „Senior+”.
Odpłatność za usługi Domu wynosi 220 zł. miesięcznie od każdego seniora. Domownik nie ponosi opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ( na podstawie ustawy o pomocy społecznej).
Wysokość odpłatności za pobyt seniora w Dziennym Domu „Senior+” oraz warunki jego funkcjonowania określiła Rada Miejska w Kunowie odrębnymi uchwałami w dniu 28.09.2017r.
Dom będzie obsługiwany przez Zespół ds. Polityki Senioralnej, składający się z dwóch głównych specjalistów ds. realizacji polityki senioralnej, pracownika gospodarczego oraz innych specjalistów zatrudnianych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów.

Informujmy, że osoby zainteresowane pobytem w w/w placówce winny składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie następujące dokumenty:
1. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” w Kunowie
2. Kwestionariusz osobowy uczestnika Dziennego domu „Senior +” w Kunowie
3. Zaświadczenie lekarskie

Wzory dokumentów o których mowa powyżej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kunów oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie jak również bezpośrednio w MGOPS pokój nr 107.
Wypełnione dokumenty można składać osobiście do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kunowie pokój nr 107 lub przesłać pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie, ul. Warszawska 45b, 27-415 Kunów.

Wniosek o przyjęcie do Dziennego Domu "Senior+" (*.pdf)

Kwestionariusz osobowy uczestnika Dziennego Domu "Senior+" (*.pdf)

Zaświadczenie lekarskie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-18 13:22:43 Informację zaktualizowano 2017-10-18 13:46:04, wprowadzający: Krzysztof Król
"Potrzebuje rodziców od zaraz"

 


Akcja Wojewody Świętokrzyskiego

Ulotka (*.pdf)

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-12 12:01:37 Informację zaktualizowano 2017-10-12 12:27:23, wprowadzający: Krzysztof Król
„NOWA SZANSA”

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie w partnerstwie z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od 1 października 2016 roku realizuje projekt pod tytułem „NOWA SZANSA” dla osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej w gminie Ostrowiec Św. i Kunów. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Kunów i Ostrowiec Św. poprzez udział w kompleksowej i zindywidualizowanej aktywizacji wykorzystującej elementy aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie      od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

W projekcie zaplanowano m. in. pracę socjalną, indywidualne poradnictwo zawodowe i psychospołeczne, warsztaty rozwoju zawodowego i warsztaty psychospołeczne, szkolenia zawodowe: Kucharz (2 edycje) oraz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (2 edycje) oraz staże.

Najważniejsze efekty realizacji projektu: co najmniej 26 uczestników i uczestniczek projektu uzyska nowe kwalifikacje, co najmniej 11 osób znajdzie pracę.
Wartość uzyskanego dofinansowania z Funduszy Europejskich: 556 410,20 zł.
Koszt całkowity projektu: 586 050,20 zł.

Informacje o projekcie w Biurze Projektu
(ul. H. Sienkiewicza 70,  Ostrowiec Świętokrzyski)
lub pod nr telefonu: 41 200 30 14.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 13:48:19 Informację zaktualizowano 2017-09-27 15:20:34, wprowadzający: Krzysztof Król
Ankieta

Wojewódzki Zarząd Transportu wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Za Państwa pośrednictwem uprzejmie zapraszam wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym. Ankietę, można wypełnić wyłącznie on-line, na stronie internetowej w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.


http://www.app2017.umws.pl/ 

 
Data wprowadzenia informacji 2017-07-26 07:47:12 Informację zaktualizowano 2017-07-26 07:55:15, wprowadzający: Krzysztof Król
Termin wydawamia żywności
 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-28 10:19:11 Informację zaktualizowano 2017-03-28 10:29:51, wprowadzający: Krzysztof Król
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie
klinicznym

Szanowni Państwo,

 

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

 

Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Dodatkowo w załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje oraz grafikę do wykorzystania na stronach internetowych.

 

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek bazy danych.

 

Prosimy o przekazanie informacji instytucjom i organizacjom pomocy społecznej, na stronach internetowych i w innych dostępnych Państwu publikatorach.

 

Pracowników służb społecznych prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących oraz udzielenie pomocy osobom nieposiadającym dostępu do komputera czy Internetu, w wypełnieniu formularza wniosku.

 

Z poważaniem,

Monika Pinkowska
Koordynator programów


tel. 32 205 38 80, e-mail: spes@spes.org.pl /> Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice
KRS 0000014574, www.spes.org.pl
 

Stypendia SPES - informacje (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-28 09:50:59 Informację zaktualizowano 2017-03-28 10:15:57, wprowadzający: Krzysztof Król
Termin wydawamia żywności
 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-06 08:36:15, wprowadzający: Krzysztof Król
Bezpieczny i Aktywny Senior

Informator (*.pdf)

Ulotka (*.pdf)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-01-19 11:13:55 Informację zaktualizowano 2017-02-06 08:08:45, wprowadzający: Krzysztof Król
wersja do druku