Biuletyn Informacji Publicznej  Jednostek Organizacyjnych Gminy  www.kunow.pl
Lista Jednostek
Jednostki organizacyjne
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Hedy "Szarego" w Kunowie
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Janiku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie
° Status prawny
° Organizacja szkoły
° Przedmiot działalności i kompetencje
° Organy szkoły
° Struktura własnościowa szkoły
° Majątek szkoły
° Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
° Rejestry i ewidencja
° Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
° Kontrole
° Informacje dodatkowe
° RODO – klauzule informacyjne
° Inne dane udostępniane publicznie
° Zamówienia publiczne
° Sprawozdania
° Deklaracja dostępności
° Redakcja Biuletynu
Publiczne Przedszkole w Kunowie
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kunowie
Zakład Gospodarki Komunalno - Mieszkaniowej w Kunowie
Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kunowie
Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym
Serwis
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wymysłowie > Przedmiot działalności i kompetencje strona główna 

Przedmiot działalności i kompetencje

 

1. Cele i zadania szkoły:

 

Szkoła realizuje cele i zadania zawarte w przepisach obowiązującego prawa oświatowego oraz  uwzględniające Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

Głównymi celami szkoły są:

 

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

 2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

 3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

 4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

 5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

 6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

 8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

 9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

 10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

 11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

 12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

Do zadań szkoły należy:

 

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb:

 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;

 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

 6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

 9. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

 10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

 14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz projektów;

 15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

 16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

 17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;

 18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

 19. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

 20. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

 21. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 22. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

 23. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

 24. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Radą Miejską, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną, Gminnym Centrum Informacji, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

 25. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

 26. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

 27. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 28. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 29. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

 30. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

 31. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

 32. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 33. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-20 15:08:47 Informację zaktualizowano 2020-11-20 17:24:23, wprowadzający: Bożena Wijata
wersja do druku